او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست او برده ی بی مزد اهریمن است
خوراکم
My Feed
طریقه ساخت پشه های پارتریج نیپر جدید می فلای (بلو وینگ اولیو) تنگه واشی، دریاچه های تار و هویر و غار رودافشان به آثار ملی پیوستند اموزش گره مخصوص لوری (Rapala knot)

پاییز طالقان

نام ماهیگیر : مهدی پورجنابی
مکان ماهیگیری : طالقان
ماهی : قزل آلای خال قرمز
عکس های دیگر : 1 , 2 , 3 , 4

قزل آلای خال قرمز

نام ماهیگیر : مهدی پورجنابی
مکان ماهیگیری : طالقان
ماهی : قزل آلای خال قرمز
عکس های دیگر : ندارد